Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność(dotacja)

Nabór wniosków: od 23 października 2023 do 30 listopada 2023

Na wzór znanej rolnikom z PROWu „Modernizacji Gospodarstw” powstał program ukierunkowany na zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw poprzez:
a) racjonalizację technologii produkcji;
b) wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji;
c) zmianę profilu produkcji;
d) poprawę jakości produkcji;
e) zwiększenie wartości dodanej produktu.

Obszary inwestycji w gospodarstwach

W ramach interwencji możliwa będzie realizacja operacji w czterech obszarach:

Obszar A Operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na:
• stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej.

Obszar B Operacje dotyczące produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:

• budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów). Operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli do utrzymywania zwierząt gospodarskich muszą zakładać wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt;
• stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym w budynkach lub budowlach służących do produkcji ekologicznej;
• zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań;
• zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych;

• zakupie lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej;
• budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc w obszarze B dotyczy gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną na rynek, w przypadku których co najmniej 80% powierzchni/produkcji/zwierząt jest objęte tym system w dniu
składania wniosku o przyznanie pomocy. Należy wykazywać sprzedaż produktów ekologicznych z gospodarstwa.

Obszar C Operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie polegające na zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej), operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie nowego sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych.

Obszar D Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn do zbioru.
W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne związane z ww. operacjami, mające bezpośredni związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie, w tym dotyczące przechowywania, suszenia, magazynowania oraz przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży a także zapewnienia pasz dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy wynosi co najmniej 25 tys. euro i nie więcej niż 250 tys. euro.

Beneficjent interwencji „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Planu nie może wnioskować o wsparcie w ramach opisywanej interwencji przed zrealizowaniem biznesplanu.

W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich.

Gospodarstwa spełniające warunki określone dla obszaru B nie mogą być wspierane w obszarze A, C lub D, jeżeli operacja dotyczy produkcji ekologicznej prowadzonej w tych gospodarstwach.
Inwestycja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

W obszarach A, C i D kryterium wyboru może dotyczyć inwestycji dotyczących systemów jakości żywności. W przypadku obszaru B kryterium wyboru może dotyczyć również bezpiecznego dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze
przygotowanie do sprzedaży

Kto może otrzymać wsparcie

O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł
(w przypadku obszarów A, C i D) albo 45 tys. zł (w przypadku obszaru B). O pomoc w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej może ubiegać się też grupa rolników, którą stanowi co najmniej trzech rolników.

Jakie wsparcie można otrzymać

Pomoc ma formę dotacji – refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Intensywność pomocy:
– 65% kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną;
– 45% tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach interwencji w okresie realizacji planu nie może przekroczyć:

1 mln zł – w przypadku operacji:
– w obszarze B – polegających na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz
– w obszarze C – polegających na budowie lub modernizacji przechowalni.

300 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji realizowanych w obszarach A, B, C i D.
W przypadku ubiegania się o pomoc w więcej niż jednym obszarze limity nie łączą się. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikujących się do wsparcia powyżej 50 tys. zł.


Jak rozpocząć z nami współpracę ?

Krok 1. Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:

 • posiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłatę obszarową- można to zrobić wszystko w obecnym roku, wzór umowy dzierżawy jest do pobrania tutaj
 • posiadają przychód z rolnictwa w wysokościco najmniej 75 tys. zł
  (w przypadku obszarów A, C i D) albo 45 tys. zł (w przypadku obszaru B)

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2. W drugiej kolejności prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku o dotację oraz wpłatę środków:

 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 5% wartości pomocy netto PLN +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Krok 3. W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:

 • Dane wnioskodawcy i numer producenta
 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej (woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach WPR organizowanych przez ARIMR.