Premie dla młodych rolników WPR 2023-2027

Nabór wniosków: od 30 czerwca 2023 do 31 lipca 2023

Interwencja wspiera rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym przez młodych rolników, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Wysokość wsparcia

Ryczałt (premia) w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach: 70% :  140 tys. zł oaz 30 %: 60 tys. zł.  Nasza kancelria w roli pełnomocnika obsługuje zarówno wniosek o pomoc jak i wnioski o płatność.

Beneficjenci

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

 • ma nie więcej niż 41 lat;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności albo uzupełni je w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomoc
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
 • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący* prowadzenie gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 15 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

* Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Osoba, która otrzymała premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 nie kwalifikuje się do wsparcia.

Koszty kwalifikowane

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach inwestycji w środki trwałe związanych z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym uwzględnia się przede
wszystkim:
a) inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
b) zakup nieruchomości rolnych,
c) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
d) zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służącym wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub
przygotowania ich do sprzedaży – o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok,
e) wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok.

W ramach inwestycji w środki trwałe związanych z rozpoczynaniem i rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, o szacunkowej wartości wynoszącej co najmniej 70% kwoty pomocy uwzględniane są inwestycje zrealizowane po dniu wypłaty pierwszej raty pomocy

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika hodowanego w celu produkcji surowego mięsa;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Wsparcia nie przyznaje się również, jeżeli małżonek młodego rolnika:

 • otrzymał premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub
 • rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Zobowiązania Młodego Rolnika

Beneficjent zobowiązuje się do:

 • realizacji założeń biznesplanu, w tym realizacji inwestycji w środki trwałe związanych z rozpoczynaniem lub rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie o szacunkowej wartości wynoszącej co najmniej 70% kwoty pomocy;
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli beneficjent nie spełniał wymogu dotyczącego posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności;
 • korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie
  gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;
 • osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach;
 • osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o:
 • 30% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 15 tys. euro i mniej niż 25 tys. euro;
 • 20% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 25 tys. euro i mniej niż 50 tys. euro;
 • 15% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 50 tys. euro i mniej niż 100 tys. euro;
 • 10% w stosunku do wielkości wyjściowej – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 100 tys. euro i nie więcej niż 150 tys. euro;
 • osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do poziomu co najmniej 19 500 euro – w przypadku, gdy beneficjent nie spełniał wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej;
 • utrzymania wielkości ekonomicznej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie oraz utrzymania co najmniej 60-procentowego udziału przychodów z rolnictwa we wszystkich przychodach beneficjenta przynajmniej – do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej, w tym ewidencji przychodów i rozchodów, co najmniej do dni upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Jak rozpocząć z nami współpracę ?

Krok 1. Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:

 • spełniają warunki podane powyżej w artykule pod nagłówkiem „Beneficjenci”
 • jeśli nie masz numeru producenta i nie wnioskowałeś o dopłaty bezpośrednie możemy zrobić to za Ciebie

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2. Prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku  oraz wpłatę środków:

 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota 10000 PLN +23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Krok 3. W trzeciej kolejności po podpisaniu umowy wraz z klauzulą RODO prosimy przesłać poniższe informacje:

 • Dane osobowe wnioskodawcy i i małżonka,  numer producenta,
 • Dane przekazujującego gospodarstwo wraz z opisem gospodarstwa tj. rodzaje/ilość przekazywanych gruntów, maszyn rolniczych, budynków
 • Działki ewidencyjne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej ( woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji – instalacje nawadniające, wyposażenie, budynek, maszyny, ciągnik (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza

Krok 4.W czwartej kolejności  po wysłaniu wniosku do Agencji nastąpi jego ocena.

Punktacja w naborze młody rolnik.

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów);
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt);
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 punkty);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt);
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt);
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty);
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów);
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:
  • powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
  • powyżej 25 lat (4 punkty);
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.