Ostatni nabór na Modernizację Gospodarstwa w obszarze D  związanym racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu odbędzie się 5 czerwca – 5 lipca 2023 r.

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”?

O pomoc może ubiegać się rolnik, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
 gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
 nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,
– położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;

2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
Działalność rolnicza osoby fizycznej jest traktowana jako prowadzona w celach zarobkowych, jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej wnioskiem, został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
Uwaga: Warunek związany z osiągnięciem i udokumentowaniem przychodu z działalności rolniczej nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
Uwaga:
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez Wnioskodawcę – własnego, odrębnego numeru identyfikacyjnego.
Nie można posługiwać się numerem identyfikacyjnym nadanym np. współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE2.

Jakie inwestycje można zrealizować

W obszarze tym można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak również związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, które szczegółowo określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
 nabycia nieruchomości;
 nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach PROW 2007–2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa – w przypadku gdy o pomoc ubiega się Beneficjent PROW 2007–2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa;
 podatku od towarów i usług (VAT);
 nabycia rzeczy używanych;
 leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia;
 kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
 nabycia zwierząt;
 kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
 inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością, w tym inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat:
 innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub
 realizowanych przez „osoby wspólnie wnioskujące”,
 kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej

źródło:ARIMR