Rozwój małych gospodarstw WPR  2023-2027

Nabór wniosków: od 1 sierpnia 2023 do 30 sierpnia 2023

Interwencja wspiera rozwój małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro SO, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Wielkość ekonomiczna wyliczana jest na podstawie prowadzonej w gospodarstwie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Wysokość wsparcia

Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach.
Maksymalne wsparcie: – 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktówna rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną.
– 100 tys. zł – pozostałe.
Intensywność pomocy – do 85 % kosztów operacji

Beneficjenci

Rolnik, posiadacz gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Zobowiązania

Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
1) realizacji założeń biznesplanu;
2) osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów  z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku,
w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
3) utrzymania zrealizowanej operacji;
4) prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
5) prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); 6. prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat
od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Pomoc przyznaje się na operację:

1) w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego* i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono WOPP. Minimalne wynagrodzenie w roku, w którym złożono WOPP ustala się jako iloczyn minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, w którym rozpoczął się nabór WOPP i liczby 12. W kwietniu 2023 iloczyn minimalnego wynagrodzenia wynosi  ok. 41880 zł.
2) obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z obszarami wsparcia, których dotyczy operacja;

*przychód bazowy – potencjalny przychód ze sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie rolnika, który jest obliczany jako iloczyn wskaźnika
80,86% oraz wyrażonej w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w
roku wyjściowym (rok złożenia wniosku).

W celu wyliczenia przychodu bazowego należy podać nam ilośc i rodzaj upraw oraz zwierząt w gospodarstwie.

Koszty kwalifikowane

W ramach interwencji są wspierane inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD, w tym:
a) inwestycje budowlane,
b) wyposażenie budynków lub budowli,
c) zakup nowych maszyn i urządzeń,
d) wartości niematerialne i prawne.
Inwestycje, o których mowa wyżej:
– są przeznaczone na potrzeby prowadzenia wspieranej działalności w gospodarstwie beneficjenta,
– przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok,
– są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania


Jak rozpocząć z nami współpracę ?

Krok 1. Osoby zainteresowane prosimy w pierwszej kolejności o zweryfikowanie czy:

 • posiadają lub dzierżawią ( krótko i długoterminowo) minimum 1 ha użytków rolnych i wnioskują na nie o dopłaty bezpośrednie do ARIMR (trzeba posiadać numer producenta i złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie- można to zrobić wszystko w obecnym roku, wzór umowy dzierżawy jest do pobrania tutaj)
 • jeśli nie masz numeru producenta i nie wnioskowałeś o dopłaty bezpośrednie do gruntów i chciałbyś żebyśmy zrobili to za Ciebie to jest to osobna usługa cennikowa, prosimy o kontakt
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 25 tyś EUR ( można to wyliczyć w Kalkulatorze wielkości ekonomicznej ~ Kalkulator Standardowej Produkcji https://kalkulator-so.pl/ ) | Nie jesteś pewien ? zadzwoń – przeliczymy

Jeżeli wiesz, że spełniasz te warunki lub po konsultacji z nami dostałeś zielone światło to możesz przejść do kroku 2.

Krok 2. Prosimy przesłać do nas dane wnioskodawcy w celu podpisania umowy  o sporządzenie wniosku  oraz wpłatę środków:

 • Bank: ING Bank Śląski
 • Numer konta: 56 1050 1504 1000 0092 6136 5259
 • Kwota: 5% wartości wnioskowanej pomocy PLN + 23%VAT
 • Dane odbiorcy: ASPERSA FUN Bartłomiej Mielnik, ul. Częstochowska 66, Grodziec 46-040
 • Tytuł wpłaty: doradztwo dotacje

Krok 3. W trzeciej kolejności prosimy przesłać poniższe informacje:

 • Dane wnioskodawcy i numer producenta
 • Dane na temat działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego tj. położenie działki ewidencyjnej ( woj, powiat, gmina) i dane wg ewidencji gruntów i budynków (TERC, numer obrębu, numer arkusza mapy, numer działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia pozostała) oraz Tytuł prawny i numer Aktu/KW/umowy.
 • Rodzaje upraw na powyższych działkach i plonów rocznych z tych działek
 • UWAGA: Na powyższe działki musi być złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie – najlepiej wyeksportować plik CSV z systemu eWniosek Plus i nam go przesłać
 • Informacje na temat przychodu z PIT za 2022 r
 • Docelowej i aktualnej (jeśli dotyczy) wielkości hodowli/upraw w arach, ilości zwierząt jeśli dotyczy
 • Ilości stosowanych nawozów
 • Na co chce się przeznaczyć środki z dotacji –  wyposażenie, budynek, maszyny (proszę podesłać ofertę modelu/specyfikację)
 • Posiadane środki transportowe, budynki i budowle, maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym – model/rok budowy/rok produkcji/cechy charakterystyczne tj. moc, szerokość robocza

Pragniemy poinformować, że szansę na otrzymanie dotacji są duże, jeśli prawidłowo sporządzi się wniosek i biznesplan. Jednocześnie w przypadku nie otrzymania dotacji – wniosek i biznesplan staje się własnością wnioskodawcy i może go wykorzystać w następnych naborach ARiMR .


Kryteria wyboru operacji dla interwencji „Rozwój małych gospodarstw”

Kryterium 1. Uczestnictwo w systemach jakości
Punkty przyznaje się za uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w:
a) unijnym systemie jakości – 2 punkty, przy czym za uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego – 4 punkty, pod warunkiem, że powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa
objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni użytków rolnych tego
gospodarstwa,
b) krajowym systemie jakości – 1 punkt, pod warunkiem, że jest to system jakości żywności
uznany na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności
i notyfikowany do Komisji Europejskiej zgodnie z Dyrektywą (UE) nr 2015/1535 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji
w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego
– jednak nie więcej niż 5 punktów.

Kryterium 2. Udział w zorganizowanych formach współpracy
Punkty przyznaje się za udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy –
3 punkty. Przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej
przedmiotem współpracy.

UWAGA! Przez udział w zorganizowanych formach współpracy rozumie się członkostwo w grupie producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Kryterium 3. Powierzchnia użytków rolnych na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II
Punkty przyznaje się gdy co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w
których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.) – 2 punkty.

Kryterium 4. Udział w szkoleniach

Punkty przyznaje się za udział lub planowany udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji przewidzianym w planie – 2 punkty.

UWAGA ! Takie szkolenie można odbyć w naszej kancelarii BM & Partners co też ułatwi proces spełnienia wymagań nakładanych na beneficjenta.

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja uzyskała co najmniej 3 punkty.

Minimalna liczna punktów stanowi dokładnie 25 % maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać
w ramach omawianej interwencji. Dzięki takiemu podejściu do realizacji zostaną wybrane operacje
o odpowiedniej jakości, pozwalające zrealizować cel interwencji i zaspokoić związane z nim potrzeby.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby uzyskać najwięcej punktów w ramach interwencji  Rozwój małych gospodarstw WPR  2023-2027 bo tylko wysoka punktacja zagwarantuje uzyskanie pomocy !

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE mające zastosowanie w przypadku, gdy co najmniej dwa
podmioty uzyskały taką samą liczbę punktów:
1. W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo
w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę.
2. W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę
punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje przychód bazowy w gospodarstwie, przy czym
pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o wyższym przychodzie bazowym.