Zidentyfikuj LGD w Twojej gminie

W pierwszej kolejności znajdź LGD w swojej gminie i skontaktuj się z nimi. Dopytaj o aktualne nabory.

Lista LGD: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

WARUNKI I ZASADY OTRZYMYWANIA WSPARCIA DLA PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH LGD

O dofinansowanie ubiegać może się:

 • osoba fizyczna pełnoletnia,
 • posiadająca obywatelstwo kraju UE,
 • zamieszkująca na obszarze LGD lub podejmująca działalność gospodarczą na terenie LGD.

Wysokość pomocy:

 • dotacja przyznawana jest w formie premii do 100 000 zł (kwota ustalano w LSR danej LGD),
 • 100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,
 • I transza – 80% – zaliczka (3 m-ce od zawarcia umowy; warunki: założenie działalności, zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym ostatecznej decyzji środowiskowej),
 • II transza – 20% – refundacja po zakończeniu projektu (wypłata po całkowitej realizacji operacji zgodnie z biznesplanem).

Wykluczenia:

 • wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy),
 • roboty budowlane lub usługi,
 • oprogramowania, licencje, patenty,
 • nowe maszyny lub wyposażenia,
 • środki transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów os. przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 os. łącznie z kierowcą,
 • podatek od towarów i usług (VAT)

Warunki i zobowiązania:

 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata)
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata),
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

WARUNKI I ZASADY OTRZYMANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORTSW

O dofinansowanie ubiegać może się:

 • osoba fizyczna pełnoletnia,
 • posiadająca obywatelstwo kraju UE,
 • wykonująca działalność gospodarczą na terenie LGD, która prowadzi działalność gospodarczą,
 • osoba prawna może ubiegać się o pomoc jeżeli ma siedzibę działalności  lub jej oddział na terenie LGD, a także jest mikro albo małym przedsiębiorcą.

Wysokość pomocy wynosi:

 • do 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 300 tysięcy zł na projekt/beneficjenta,
 • operacja finansowana będzie w formie:

– refundacji,

– zaliczki w wysokości do 50% dotacji (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa),

Koszty kwalifikowalne:

 1. ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspieranie współpracy między podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych lub rozwijania rynku zbytu produktów lub usług lokalnych),
 9. podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT

Zgodnie z § 18 ust 3 Rozporządzenia wykonawczego przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględniane są koszty ogólne, nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty środka transportu – w wysokości nie przekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. Z treści przepisu wynikają dwie zmienne na których wnioskodawca musi się oprzeć, aby wyliczyć odpowiedni poziom kosztu środka transportu, tj. obligatoryjnie pozostałe koszty kwalifikowane oraz koszty ogólne w zależności, czy zostały zadeklarowane przez wnioskodawcę w ramach projektu.

Warunki i zobowiązania otrzymania dotacji:

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy musi wykonywać łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie stworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • beneficjent jest zobowiązany do utrzymania utworzonego miejsca pracy przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zamówienia publiczne:

Zakupy poniżej 30.000,00 EUR muszą być dokonywane w trybie zapewniającym równy dostęp zgodnie z zasadą konkurencyjności (również za pomocą strony LGD), zakupy powyżej tej wartości muszą być dokonywane w trybie pzp. Koszty kwalifikowane ponosimy po terminie podpisania umowy o wsparcie.

PODMIOTY WYKLUCZONE

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub rozwijania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
 • wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.

Każda instytucja finansująca ma określny budżet i termin składania wniosków. Ogłoszenie naborów zazwyczaj następuje 14 lub 30 dni przed składania wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa 14 dni kalendarzowych.

Lista LGD: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1