Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Nabór wniosków: od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023

Celem interwencji jest zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej. Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Pomoc może zostać przyznana po skorzystaniu z usługi doradczej w zakresie OZE oraz poprawy efektywności energetycznej.

Rodzaje wspieranych inwestycji

Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne w szczególności dotyczące budowy lub
zakupu:

– nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW lub instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii (obszar A);

– systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej (obszar B).

Kryteria wyboru mogą w szczególności dotyczyć:

– odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia w terminie roku od dnia ostatecznej płatności.

W przypadku:
a) biogazowni rolniczych:
– wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP,
– stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa,
b) systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących  produkcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:
– sprawność urządzeń;
– prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwieekologicznym);
– gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;
– gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
– gospodarstw nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 (w przypadku inwestycji w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii
i systemami zarządzania energią).

Beneficjent:

Rolnik

Jakie wsparcie można otrzymać

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie
może przekroczyć:
 1 500 000 zł –obszar A, przy czym na inwestycje związane z produkcją energii z promieniowania
słonecznego nie może przekroczyć 200 000 zł;
– 200 000 zł – obszar B.
Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B. Maksymalna kwota pomocy łącznie na oba obszary nie może przekroczyć 1 700 000 zł.
Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji